ویدئوهای آموزشی سمعک

سمعک نیوشا کرمانشاه

آموزش استفاده از سمعک های داخل گوشی CIC

قراردادن سمعک داخل گوشی در گوش

در آوردن سمعک داخل گوشی از گوش

تعویض باتری سمعک های داخل گوشی

تماس تلفنی با سمعک داخل گوشی

روشن و خاموش کردن سمعک داخل گوشی

تمیز کردن سمعک داخل گوشی

آموزش استفاده از سمعک های پشت گوشی BTE

استفاده از تلفن با سمعک پشت گوشی

چگونگی تعویض باطری سمعک

قرار دادن سمعک پشت گوشی داخل گوش

تمیز کردن سمعک پشت گوشی

خاموش روشن کردن سمعک پشت گوشی

کم و زیاد کردن صدای سمعک پشت گوشی

آموزش استفاده از سمعک های داخل گوشی ITE

کنترل صدای سمعک داخل گوشی

روشن و خاموش کردن سمعک داخل گوشی